Επιταγή εισόδου για νέους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

epitagi

“Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”
Απευθύνεται σε άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών, παρέχοντας υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Η δράση ΑΦΟΡΑ 30.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:
• 12.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
• 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 450 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προυποθέσεις:

Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

i. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

i. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ό άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Α.1. Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ»:

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 480€. Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 2070

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζόμενου, συνολικά ανέρχεται σε 2550

Α.2. Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι ηλικίασ από 25 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 480€. Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1800

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζόμενου, συνολικά ανέρχεται σε 2280


 

Υποβολή Αίτησης:

ονομ/πωνυμο (υποχρεωτικό)

email (υποχρεωτικό)

τηλέφωνο (υποχρεωτικό)

Πόλη (υποχρεωτικό)

Είδος Προγράμματος

Εκπαιδευτικό επίπεδο

Το μήνυμά σας