15.000 θέσεις απασχόλησης για μακροχρόνια ανέργους άνω των 50 ετών

Voucher_NewsletterΈνα νέο πρόγραμμα για 15.000 ανέργους ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Πρόκειται για πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους άνω των 50 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Οργανισμού για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών.
Ο ΟΑΕΔ καλεί άμεσα τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ανέργους της κατηγορίας αυτής να συμπληρώσουν βιογραφικό σημείωμα ή όσοι ήδη διαθέτουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους με τους εξής τρόπους:
1.    Μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού (www.oaed.gr) – Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Είσοδος πιστοποιημένου χρήστη – Βιογραφικό σημείωμα (προηγείται η λήψη κλειδαρίθμου από το ΚΠΑ της περιοχής τους).
2.    Με επίσκεψη στους εργασιακούς συμβούλους του ΚΠΑ στο οποίο ανήκουν, με τη βοήθεια των οποίων θα συμπληρώσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος.
Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα πρέπει επίσης να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης, να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης και να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της EE ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
Οι άνεργοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα προσλαμβάνονται με σχέση πλήρους απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη. Η πρόσληψη θα γίνει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και γενικά σε εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης είναι εννέα μήνες και το ύψος της επιχορήγησης προς τις επιχειρήσεις ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.
Μόλις εκδοθεί η δημόσια πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να προσλάβουν ανέργους θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις.