Ισολογισμός ΚΕΚ ΑΙΑΣ – Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου 01/01/2015 – 31/12/2015

isologismos

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Eταιρεία : ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ με Α.Φ.Μ. : 090246033, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 – 31/12/2015 ) – ΓΕ.Μ.Η.: 0007972201000
Ποσά σε μονάδες ευρώ
Σημείωση 2015 2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 59.250,28 63.105,88
Λοιπός εξοπλισμός 7.718,27 10.330,77
Σύνολο 66.968,55 73.436,65
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 0,04 0,04
Σύνολο 0,04 0,04
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες 12.004,00 12.004,00
Λοιπά 264,01
Σύνολο 12.268,01 12.004,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 79.236,60 85.440,69
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Προκαταβολές για αποθέματα 12.168,66
Σύνολο 12.168,66
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 687.219,89 335.529,30
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 91.472,18 163.674,80
Λοιπές απαιτήσεις 203.136,00 176.789,31
Προπληρωμένα έξοδα 2.373,24 0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 69.508,09 4.895,93
Σύνολο 1.053.709,40 680.889,34
Σύνολο κυκλοφορούντων 1.065.878,06 680.889,34
Σύνολο ενεργητικού 1.145.114,66 766.330,03
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 333.000,00 333.000,00
Σύνολο 333.000,00 333.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8.331,84 7.923,71
Αποτελέσματα εις νέο 125.116,24 122.527,69
Σύνολο 133.448,08 130.451,40
Σύνολο καθαρής θέσης 466.448,08 463.451,40
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 206.948,05 0,00
Σύνολο 206.948,05 0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 142.331,88 72.728,70
Εμπορικές υποχρεώσεις 192.616,47 148.597,67
Φόρος εισοδήματος 5.165,87 19.810,14
Λοιποί φόροι και τέλη 82.632,92 7.556,35
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 5.849,94 9.790,59
Λοιπές υποχρεώσεις 40.151,45 44.395,18
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.970,00 0,00
Σύνολο 471.718,53 302.878,63
Σύνολο υποχρεώσεων 678.666,58 302.878,63
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 1.145.114,66 766.330,03
Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015
Eταιρεία : ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ με Α.Φ.Μ. : 090246033, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 – 31/12/2015 ) – ΓΕ.Μ.Η.: 0007972201000
Σημείωση 2015 2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 663.275,67 414.314,00
Κόστος πωλήσεων (666.291,45) (555.014,64)
Μικτό αποτέλεσμα (3.015,78) (140.700,64)
Λοιπά συνήθη έσοδα 136.350,23 308.066,94
133.334,45 167.366,30
Έξοδα διοίκησης (115.527,62) (96.151,82)
Λοιπά έξοδα και ζημιές (9.650,78) (21.722,80)
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 8.156,05 49.491,68
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6,50 21,23
Αποτέλεσμα προ φόρων 8.162,55 49.512,91
Φόροι εισοδήματος (5.165,87) (19.810,14)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 2.996,68 29.702,77
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015
Eταιρεία : ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ με Α.Φ.Μ. : 090246033, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 – 31/12/2015 ) – ΓΕ.Μ.Η.: 0007972201000
Σημείωση 2015 2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 663.275,67 414.314,00
Λοιπά συνήθη έσοδα 136.350,23 308.066,94
Παροχές σε εργαζόμενους (178.619,32) (240.935,18)
Αποσβέσεις (9.431,48) (11.774,69)
Λοιπά έξοδα και ζημίες (591.784,03) (410.025,06)
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 19.791,07 59.646,01
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6,50 21,23
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (11.635,02) (10.154,33)
Αποτέλεσμα προ φόρων 8.162,55 49.512,91
Φόροι εισοδήματος (5.165,87) (19.810,14)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 2.996,68 29.702,77
Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Eταιρεία : ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ με Α.Φ.Μ. : 090246033, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 – 31/12/2015 ) – ΓΕ.Μ.Η.: 0007972201000
Σημείωση 2015 2014
Υπόλοιπο έναρξης, της κλειόμενης χρήσης
Ακολουθεί ανάλυση μεταβολών – προσαρμογών στα Ίδια κεφάλαια
Μεταβολές στην Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 333.000,00 333.000,00
Σύνολο μεταβολών καθαρής θέσης 333.000,00 333.000,00
Μεταβολές στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8.331,84 7.923,71
Αποτελέσματα εις νέο 125.116,24 122.527,69
Σύνολο μεταβολών στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 133.448,08 130.451,40
Υπόλοιπο λήξης, της κλειόμενης χρήσης 466.448,08 463.451,40

 

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Eταιρεία : ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ με Α.Φ.Μ. : 090246033, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου ( 01/01/2015 – 31/12/2015 ) – ΓΕ.Μ.Η.: 0007972201000
Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις Ιδιοκτητών Ίδιοι Τίτλοι Διαφορές εύλογης αξίας Αποθεματικά νόμωνκαικατ/κού Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 01.01.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Εσωτερικές μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Διανομές στους φορείς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 333.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.331,84 0,00 125.116,24 466.448,08
Εσωτερικές μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Διανομές μερισμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο κλειόμενης χρήσης 31.12.2015 333.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.331,84 0,00 125.116,24 466.448,08