ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της KΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 65076/03/Β/07/96 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 7972201000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας  «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», σε ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, που βρίσκονται στη διεύθυνση Σωτήρη Πέτρουλα 3 & Φυλής,  Άνω Λιόσια Αττικής, την 27η Φεβρουρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Έγκριση σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της εταιρείας μας με απορρόφηση της από την εταιρεία «ΚΕΚ ΜΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», και δ.τ. <<ΚΕΚ MIT ΑΕ>> με ΑΡ. ΜΑΕ 29847/03/Β/93/50(00)και ΑΡ. ΓΕΜΗ 1454201000
  2. Έγκριση της προβλεπόμενης από την παρ 4 του άρθ. 69 του ΚΝ 2190/20 εκθέσεως του Δ.Σ. της εταιρείας προς την Γ.Σ. των μετόχων
  3. Έγκριση εκθέσεως διαπίστωσης λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας με βάση τον Ισολογισμό μετασχηματισμού 31/10/2017 του κου Αναστασίου Δάλλα βάση του Ν 2166/93
  4. Λήψη απόφασης για τη λύση της εταιρείας χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση λόγω της συγχώνευσης (απορρόφησης της).
  5. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης σε εκπρόσωπο της εταιρείας μας που θα υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 6/2/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ