ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 8/9/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 65076/03/Β/07/96

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, που βρίσκονται στη διεύθυνση Σωτήρη Πέτρουλα 3 & Φυλής, Άνω Λιόσια Αττικής, την 8η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των επ’αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 9η εταιρική χρήση 1/1/2016­31/12/2016.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη 8η εταιρική χρήση 1/1/2016-31/12/2016.
  3. Μη εκλογή ελεγκτών λόγω μη υποχρέωσης
  4. Εκλογή Μελών Δ.Σ.
  5. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το τρέχον έτος 2017.
  6. Ειδική έγκριση σύμβασης εργασίας με τα μέλη του Δ.Σ
  7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 27/7/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ