ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 9/9/2016

generic_meeting_6_teaser

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, που βρίσκονται στη διεύθυνση Σωτήρη Πέτρουλα 3 & Φυλής, Άνω Λιόσια Αττικής, την 9η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των επ’αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 8η εταιρική χρήση 1/1/2015-31/12/2015.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη 8η εταιρική χρήση 1/1/2015-31/12/2015.
3. Μη εκλογή ελεγκτών λόγω μη υποχρέωσης.
4. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το τρέχον έτος 2016.
5. Ειδική έγκριση σύμβασης εργασίας με τα μέλη του Δ.Σ.
6. Λήψη απόφασης για συγχώνευση ή απορρόφηση με/από ΚΕΚ ΜΙΤ ΑΕ
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσής του, στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 29/7/2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ