Όμιλος VoucherNet

logo_3
Το «Voucher NET Ευρωπαϊκό Δίκτυο» αποτελεί μια κοινοπραξία διεθνώς πιστοποιημένων εταίρων με στόχο την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των ανέργων. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν το «ΚΕΚ ΜΙΤ», το «ΚΕΚ ΑΙΑΣ», το «ΚΕΚ ΕΝΔΥΣΗ», η «ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη», το «HAEC Hellenic American College» και η Ελληνοαμερικανική Ένωση «Hellenic American Union».

Το «Voucher NET Ευρωπαϊκό Δίκτυο», παρακολουθεί σε σταθερή βάση τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμά του ώστε να προετοιμάζει κατάλληλα τους ανέργους με στόχο, αφενός, την επιτυχή επανείσοδό τους στην αγορά εργασίας και αφετέρου, την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Σκοπός του «Voucher NET Ευρωπαϊκό Δίκτυο» είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των συμμετεχόντων, καθώς επίσης και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

www.voucher-net.gr

vouchernet_logos