Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας Κ.Ε.Κ. Μ.Ι.Τ. Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρεία Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, που βρίσκονται στη διεύθυνση Πάρνωνος 40, Άνω Λιόσια Αττικής, την 26η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των επ’αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση: 01/07/2016 έως : 30/06/2017 .
  1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.07.2016 – 30.06.2017.
  1. Μη εκλογή ελεγκτών λόγω μη υποχρέωσης
  2. Εκλογή Μελών Δ.Σ.
  1. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για την τρέχουσα χρήση 1/7/2017 – 30/6/2018.
  2. Ειδική έγκριση για συμβάσεις εργασίας και ανεξαρτήτων υπηρεσιών με τα μέλη του Δ.Σ.
  1. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις

Oι μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γεν. Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γεν. Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στα Γραφεία της εταιρείας τις μετοχές των είτε να φέρουν στην εταιρεία την απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Eλλάδα Aνώνυμη Tραπεζική Eταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης

 

 

 

Άνω Λιόσια, 05/02/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επικοινωνία

ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
Πιστοποιημένη Κε.Δι.Βι.Μα.2  από 1995
ΕΔΡΑ: Λεωφ. Φυλής 146, 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τηλ. 210-2486041-2, 2102482276
Email: mit@mitnet.gr, www.mitnet.gr/kekmit

Διάφορα