ΑΡ.Μ.Α.Ε : 29847/03/Β/93/50(00)

Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 1454201000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας «ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, που βρίσκονται στη διεύθυνση Σωτ. Πέτρουλα 3, Άνω Λιόσια Αττικής, την 23 Μαρτίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού
  2. Τροποποίηση λοιπών άρθρων του καταστατικού, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018
  3. Εκλογή Μελών Δ.Σ.
  4. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν  πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γεν. Συνέλευση, να καταθέσουν στην εταιρεία τα τυχόν έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του μετόχου, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και εκπροσώπευσης ,

Άνω Λιόσια, 01/03/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επικοινωνία

ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
Πιστοποιημένη Κε.Δι.Βι.Μα.2  από 1995
ΕΔΡΑ: Λεωφ. Φυλής 146, 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τηλ. 210-2486041-2, 2102482276
Email: mit@mitnet.gr, www.mitnet.gr/kekmit

Διάφορα