Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας << ΚΕΚ ΜΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, σε ‘Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, που βρίσκονται στη διεύθυνση Πάρνωνος 40 Άνω Λιόσια Αττικής, την 27η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

  1. ‘Εγκριση σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της εταιρείας μας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε.» και ΑΡ.Μ.Α.Ε : 65076/03/Β/07/96 και αριθμό ΓΕΜΗ 7972201000 η οποία εδρεύει στα Άνω Λιόσια Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Σωτήρη Πέτρουλα αρ 3, με βάση το Ν.2166/93
  2. ‘Εγκριση της προβλεπόμενης από την παρ. 4 του άρθρ. 69 του ΚΝ 2190/20 εκθέσεως του Δ,Σ της εταιρείας προς την Γ.Σ. των μετόχων
  3. ‘Εγκριση εκθέσεως διαπίστωσης λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας με βάση τον ισολογισμό 31/10/2017 του κου Αναστασίου Δάλλα βάση του Ν2166/93
  4. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης σε εκπρόσωπο της εταιρείας μας που θα υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου.
  5. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού που αφορά την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας
  6. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό της εταιρείας
  7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχώνευσης (η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα προέλθει από το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης).

Oι μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω ‘Εκτακτη Γεν. Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γεν. Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Tαμείο της εταιρείας τις μετοχές των είτε να φέρουν στην εταιρεία την απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Eλλάδα Aνώνυμη Tραπεζική Eταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης

 

Άνω  Λιόσια, 6/2/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επικοινωνία

ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
Πιστοποιημένη Κε.Δι.Βι.Μα.2  από 1995
ΕΔΡΑ: Λεωφ. Φυλής 146, 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τηλ. 210-2486041-2, 2102482276
Email: mit@mitnet.gr, www.mitnet.gr/kekmit

Διάφορα