ΑΡ.Μ.Α.Ε : 29847/03/Β/93/50(00)

Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 1454201000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας «ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, που βρίσκονται στη διεύθυνση Σωτ. Πέτρουλα 3, Άνω Λιόσια Αττικής, την 27η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των επ’αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση: 01/07/2018 έως : 30/06/2019 .
  1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.07.2018 – 30.06.2019.
  1. Μη εκλογή ελεγκτών λόγω μη υποχρέωσης
  1. Καθορισμός αμοιβής Διαχειριστή για την τρέχουσα χρήση 1/7/2019 – 30/6/2020.
  2. Ειδική έγκριση για συμβάσεις εργασίας και ανεξαρτήτων υπηρεσιών με τον διαχειριστή.
  1. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις

Oι μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γεν. Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γεν. Συνέλευση, να καταθέσουν στην εταιρεία τα τυχόν έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του μετόχου, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και εκπροσώπησης.

Άνω Λιόσια, 05/02/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επικοινωνία

ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
Πιστοποιημένη Κε.Δι.Βι.Μα.2  από 1995
ΕΔΡΑ: Λεωφ. Φυλής 146, 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τηλ. 210-2486041-2, 2102482276
Email: mit@mitnet.gr, www.mitnet.gr/kekmit

Διάφορα