(Η φόρμα υποβολής αίτησης βρίσκεται στο τέλος της ανάρτησης)

Επιταγή Κατάρτισης (Voucher) 600 ευρώ για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων σε 180.000 επιστήμονες- ελεύθερους επαγγελματίες μέσω τηλεκπαίδευσης.

Αντικείμενο της δράσης είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση ωφελούμενων, προερχόμενων από έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το ΥΠΟΙΚ οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις με ΔΠΥ, είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι.

Συγκεκριμένα , το πρόγραμμα απευθύνεται στις κατηγορίες:

 • Δικηγόροι
 • Γιατροί (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)
 • Οικονομολόγοι/λογιστές
 • Μηχανικοί/Αρχιτέκτονες
 • Εκπαιδευτικοί (μόνο ιδιωτικού τομέα ή αυτοαπασχολούμενοι)
 • Ερευνητές

Για να δείτε αν δικαιούστε συμμετοχή στο πρόγραμμα, ελέγξτε τον ΚΑΔ που εμφανίζεται στην Εφορία σας ως κύρια Δραστηριότητα.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τους ΚΑΔ

Η κατάρτιση θα είναι στα ακόλουθα αντικείμενα:

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα αντικείμενα κατάρτισης αναλυτικά

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα αντιστοιχεί σε εκατό (100) διδακτικές ώρες.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης θα ακολουθεί “προαιρετική”  πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν, η οποία θα διεξάγεται με ηλεκτρονικό τρόπο εξ αποστάσεως

Η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων γίνεται από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίδομα κατάρτισης έξι ευρώ (6€) ανά ώρα κατάρτισης, δηλαδή συνολικά εξακόσια ευρώ (600€) για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνεται σε δύο (2) δόσεις: Προκαταβολή τετρακοσίων (400) ευρώ με την έναρξη του προγράμματος και πληρωμή διακοσίων ευρώ (200€) με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΪΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος εντάσσεται απευθείας στους δυνητικά δικαιούχους της Δράσης, ως εκ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας βάσει του κύριου ΚΑΔ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, όπως ορίζεται από το Υπουργίο Οικονομικών.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τους ΚΑΔ

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής γίνεται μέσω διαδικτύου με δύο εναλλακτικές διαδικασίες:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr),  τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» (Παράρτημα I της πρόσκλησης). Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr).
 2. Να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.
 3. Να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 4. Να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων
 5. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. Για την περίπτωση απώλειας του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ θα αναρτήσει σχετική οδηγία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελούμενων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 22 Απριλίου και ώρα 23:59

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ ΕΝΑΝ ΠΑΡΟΧΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ

 Ο Ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσει μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης (Πατήστε εδώ για την εξουσιοδότηση), απευθείας τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, ο οποίος πρέπει να έχει συμπεριληφθεί υποχρεωτικά στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Δράσης (ο κατάλογος θα αναρτηθεί στις 6/4/2020), προκειμένου ο πάροχος κατάρτισης, αντί του ιδίου του παρέχοντα την εξουσιοδότηση, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του να πράξει τα εξής:

Α) να συμπληρώσει στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ), με τη χρήση των κωδικών taxisnet που ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης διαθέτει ως επιχείρηση, τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου (σύμφωνα με το παράρτημα VII):

 1. το ΑΦΜ του ωφελουμένου, το επώνυμο, το όνομα και το κύριο ΚΑΔ που είναι ήδη ενταγμένος. Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης θα αναλαμβάνει τη διασταύρωση των στοιχείων.
 2. στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζας), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.
 3. στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 4. Να υποβάλλει το αντικείμενο κατάρτισης που ο ωφελούμενος επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων.
 5. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της, κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

Β) Να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφ 10.2.1 της παρούσας.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι ο ωφελούμενος πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά μία από τις δύο διαδικασίες. Σε περίπτωση ήδη υποβεβλημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε με την υπό στοιχείο Α είτε με την υπό στοιχείο Β διαδικασία, το σύστημα Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ) δεν θα δέχεται υποβολή δεύτερης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Δευτέρα 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΗ ΜΙΤ ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ;

Η ΜΙΤ είναι φορέας κατάρτισης από το 1989, με πάρα πολλές καινοτομίες και επιτυχίες στην προώθηση της Απασχόλησης.. Ήταν ο πρώτος Εκπαιδευτικός φορέας στην Ελλάδα που εισήγαγε την τηλεκατάρτιση το 1993-95, εκπαιδεύοντας άτομα με κινητικές αναπηρίες σε επτά πόλεις της Ελλάδας (Ευρωπ. Πρόγραμμα Απασχόλησης HORIZON – TELEGREAT), με παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων σε περιβάλλον MULTIMEDIA. Ακολούθησαν σχολές πληροφορικής, λογιστικής για Κωφούς (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ), σχολή Νοηματικής γλώσσας για πτυχιούχους,  σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο BRISTOL (μεταπτυχιακό τμήμα διάρκειας 2 ετών (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΑΞΟΝΑΣ HORIZON).

Παρακολουθούμε την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Συμμετέχουμε σε πλήθος Ευρωπαϊκών έργων με πολλές διακρίσεις.

Είμαστε πάντα δίπλα στους ωφελούμενους των έργων κατάρτισης.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Για να σας βοηθήσουμε στην ενημέρωση είτε για να συμπληρώστε μόνοι σας την ΑΙΤΗΣΗ, είτε να την υποβάλουμε εμείς, αφού μας εξουσιοδοτήσετε (θα σας στείλουμε το ειδικό έντυπο) , παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για επικοινωνία μαζί σας.

Επώνυμο: *

Όνομα: *

Τηλέφωνο (κινητό): *

Email: *

Πόλη–Ταχ. Κώδικας: *

Ειδικότητα (επιλέξτε): *

Αντικείμενο κατάρτισης (επιλέξτε): *

Τρόπος υποβολής αίτησης (κάντε το αντίστοιχο κλικ): *
Θα υποβάλλω την αίτηση μόνος μουθα εξουσιοδοτήσω εσάς, αφού μου στείλετε τα αντίστοιχα έντυπα εξουσιοδότησης και τα απαιτούμενα προσωπικά μου στοιχεία

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα στοιχεία που θα σας ζητήσουμε να μας στείλετε και την φόρμα εξουσιοδότησης, όπως παρουσιάζονται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΕΚΑ Αρ. Πρ. 286/2.4.2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Πατώντας "Υποβολή" βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και έχετε αποδεχτεί την πολιτική απορρήτου

Η ΜΙΤ ΑΕ δηλώνει ότι, συμμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137/29.8.2019) σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του Καν. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Γενικού Κανονισμού 679/2016 (ΕΕ) 2016/679, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

* Απαραίτητα στοιχεία

ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
Πιστοποιημένη Κε.Δι.Βι.Μα.2  από 1995
ΕΔΡΑ: Λεωφ. Φυλής 146, 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τηλ. 210-2486041-2, 2102482276
Email: mit@mitnet.gr, www.mitnet.gr/kekmit

Επικοινωνία

ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
Πιστοποιημένη Κε.Δι.Βι.Μα.2  από 1995
ΕΔΡΑ: Λεωφ. Φυλής 146, 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τηλ. 210-2486041-2, 2102482276
Email: mit@mitnet.gr, www.mitnet.gr/kekmit

Διάφορα